Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

10.УТ_47 Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/ по чл. 148 и § 184, ал. 7 от ЗУТ

Нормативно основание: чл. 148, ал.2 и § 184, ал. 7 от Закона за устройство на територията
Необходими документи: 
Срок за изпълнение: 5 дни + 14 дни за обявяване
Такса: 
       •    за Разрешение за строеж - 30 лв. + 0.50 лв./кв.м. разгъната застроена площ
       •    за Акт за узаконяване - 45 лв.
       •    За електронни съобщителни мрежи и други линейни обекти на техническата инфраструктура - 50 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” №22