Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

11.УТ_52 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка по чл.157, ал. от ЗУТ

Нормативно основание: чл. 157, ал 2 от ЗУТ 
Необходими документи: 
        1.    Актуален документ за собственост;
        2.    4 екземпляра от Протокола за определяне на строителна площадка, линия и ниво на строеж – прилагат се към заявката в тридневен срок от датата за определяне на строителна линия и ниво за заверка в Община Ловеч. 
        3.    Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в ЦПРС.
Срок за изпълнение: на определена от заявителя дата
Такса: 20. 00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22