Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

12.УТ_54 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Нормативно основание: чл. 177, ал.3 от ЗУТ 
Необходими документи: 
За строежи IV категория
        1. Актуален документ за собственост или документ за учредено право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
        2. Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване  или лиценз за упражняване на дейността;
Към Окончателният доклад се прилагат:
        •    Протокол за определяне на строителна площадка, линия и ниво на строеж;
        •    Заверена заповедна книга;
        •    Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;
        •    Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
        •    Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
        •    Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
        3.    Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура:
             •    “ВиК” ООД Ловеч;
             •    “Електроразпределение - Плевен” ЕАД – клон Ловеч;
             •    Други 
        4.    Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа
        5.    Екзекутиви на инвестиционния проект

За строежи V категория
         1.    Актуален документ за собственост или документ за учредено право на строеж или документ за право да се строи  в чужд имот по силата на специален закон
         2.    Строителни книжа:
            1.    Протокол за определяне на строителна площадка, линия и ниво на строеж;
            2.    Заверена заповедна книга;
            3.    Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е Приложен по отношение на застрояването;
            4.    Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
            5.    Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
            6.    Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
          3.    Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура:
               •    ВиК ООД Ловеч;
               •       “Електроразпределение - Плевен” ЕАД – клон Ловеч;
               •    Други;
           4.    Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
Срок за изпълнение: 7 дни 
Цена без ДДС:
         •    За строежи IV категория - 250.00 лв.;
         •    За строежи V категория: - 140.00 лв.
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22