Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

27.УТ_57 Издаване на заповед на кмета на Община Ловеч за установяване право на преминаване през общински поземлен имот по чл. 192, ал.3 от ЗУТ

Нормативно основание: чл. 192, ал.3 от ЗУТ
Необходими документи:
      1. Документ за собственост на заинтересованото лице;
      2. Мотиви;
      3. Схема-предложение за преминаване
Срок за изпълнение: 30 дни
Такса: Услугата се извършва след заплащане на еднократна цена за учредено право на преминаване през общински поземлени имоти, както следва:
       -    за първа зона - 12,00 лв.на кв.м;
       -    за втора зона - 9,00 лв. на кв.м;
       -    за трета зона - 7,00 лв. на кв.м;
       -    за четвърта зона – 6,00 лв. на кв.м; 
Срок за изпълнение: 30 дни 
Услугата не се заплаща

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22