Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

14.УТ_58 Учредяване право на прокарване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура по чл. 193, ал. 3 от ЗУТ

Нормативно основание: чл. 193, ал. 3 от ЗУТ
Необходими документи: не се прилагат
Срок за изпълнение: 30 дни след приключване на процедурата за определяне цената по реда на чл.210 от  ЗУТ.
Такса:
       •    за процедура по чл. 210 от ЗУТ - 30.00 лв.
Цена: 
       •    на правото на прокарване се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедите по чл. 193, ал. 3 от ЗУТ.
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” №22