Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

28.УТ_59 Учредяване на право на прокарване през общински поземлен имот за издаване на разрешения за строеж, за проводи на инженерната инфраструктура по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ;

Нормативно основание: чл. 193, ал.4 от ЗУТ
Необходими документи: не се изискват
Срок: 30 дни, 
Цена:Услугата се извършва след заплащане на еднократна цена за учредено право на прокарване през общински поземлени имоти, както следва:
      •    за първа зона - 8,00 лв.на кв.м;
      •    за втора зона - 7,00 лв. на кв.м;
      •    за трета зона - 6,00 лв. на кв.м;
      •    за четвърта зона – 4,00 лв. на кв.м; 
      •    за земи извън урбанизираните територии – 2,00 лв. на кв.м;

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22