Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

29.УТ_62 Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти–общинска собственост

Нормативно основание: 
Необходими документи: 
       1.    Документ за платена такса по Решение №501/2002 г. на ОС Ловеч
Срок за изпълнение: 3 дни
Цена/без ДДС /: 20.00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22