Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Устройствен правилник на общинска администрация Ловеч (в сила от 20.01.2020 г.)

С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на структурните звена в общинската администрация на Община Ловеч.