Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи

Име и фамилия:
Телефон:
е-mail: 
Стая:

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на икономическите дейности, общинската собственост, земеделието и горите, местните данъци и такси.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на дирекция „Местни приходи”, дирекция „Икономическа политика и бюджет”, отдел „Счетоводен”, Общинска горска структура, дейност Зоопарк и ОЦПБК и звената, осъществяващи икономически дейности.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Подписва административни актове за настаняване на наематели в общински жилища, прекратяване на наемни отношения и освобождаване на общински жилища.
 • Подписва справките за транспортни разходи на военноинвалиди, ученици, участници в отечествената война и др.
 • добрява финансови документи за извършване на разходи от служителите и структурните звена, за които отговаря и други, за които изрично е оправомощен със заповед на кмета на общината.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Съгласува процедури за провеждане на търгове и конкурси, свързани с общинската собственост.
 • Подписва заповедите за откриване на процедура по категоризиране, за определяне, отказване, понижаване, спиране на действието, прекратяване и промяна на категория на туристически обекти на територията на Община Ловеч, както и удостоверенията за утвърдена категория по реда на Закона за туризма поднормативните актове.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена, за които пряко отговаря.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези, които са му възложени с решение на Общински съвет.
 • Ръководи дейността на Междинното звено по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Даниел КолевЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по строителство, архитектура, градоустройство и екология

Име и фамилия: Даниел Колев

Телефон: 068 / 688 245

e-mail: daniel.kolev@lovech.bg 

Стая: 216

Роден на 28 януари 1972  г. в Ловеч.  Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Дипломира се като магистър публична администрация СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Има стаж от 21 години в системата на МВР – Ловеч.

От 2016 г. е на работа в Община Ловеч като главен експерт ЗББД, после началник отдел „Контрол и сигурност“.

Семеен, баща на две деца. 

Приемен ден:

сряда от 8:30  до 11:30 часа

предварително записване на тел.068 / 601 244

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по строителство, архитектура, градоустройство и екология отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на благоустройството, инфраструктурата, устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, околната среда и водите.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“, Дирекция „Устройство на територията”, БД „Комунални дейности”, БД „Чистота“ и други, възложени със заповед на кмета.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи от БД „Комунални дейности”.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Ловеч, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.
 • Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Утвърждава протоколите на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в  структурните звена и функции, за които пряко отговаря.
 • Подписва заповеди за допускане изработване на ПУП-ПРЗ в обхват до един квартал по чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, както и заповеди за одобрение на Подробни устройствени планове /ПУП/ по чл. 129, ал.2 от ЗУТ.
 • Утвърждава със заповед изготвените, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ оценки на предоставените за ползване земеделски земи.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени със заповед на кмета или с решение на Общински съвет.

Венцислав ХристовЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Име и фамилия: Венцислав Христов 

Телефон: 068 / 603 202

е-mail: v.hristov@lovech.bg 
Стая: 216

Роден на 29 април 1960 г. в Ловеч. Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Магистър по „Начална педагогика“ от Висшия педагогически институт в Благоевград. Има две специализации – в Софийския университет по начална педагогика и във Великотърновския университет по управление на образованието.
Работил е като учител в Летница, директор на училището в с. Горско Сливово, експерт „Начално образование“ в РИО – Ловеч, помощник директор в ОУ „Проф. Димитър Димов“ и от 1998 г. директор на ОУ „Христо Никифоров“. Женен, с една дъщеря.

Приемен ден:

сряда от 8:30 до 11:30 часа

предварително записване на тел. 068 / 603 202

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности са отговорност за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

 • Организира провеждането на политиките на Община Ловеч в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта, туризма, здравеопазването и социалните дейности.
 • Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.
 • Отговаря за дейността на Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм” и функции  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и други дейности в рамките на своята компетентност, съгласно заповед на кмета на общината.
 • Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.
 • Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Ловеч, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.
 • Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря, съгласно заповед на кмета на общината.
 • Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.
 • Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена и функции, за които пряко отговаря.
 • Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, които не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени с решение на Общински съвет.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител