Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-350 / 07.03.2024 г.

Относно: Относно: Премахване на 1 брой вендинг-автомат (кафе машина), разположен на югоизточната страна на 1(първи) етаж в сграда с идентификатор 43952.514.81.1 по КККР на гр. Ловеч  с местонахождение УПИ V, кв.199 по регулационния план на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.