Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповеди с номера № З-1318 до № З-1338 / 21.07.2022 г.

Относно: премахване на 20 бр. гаражи и 1 постройка с неустановени собственици и построени без разрешение за строеж, разположение в ПИ с идентификатор № 43952.506.16 по КККР на гр. Ловеч, УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Ловеч, административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 37.