Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

 1. участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината;
 2. обобщава и подава информация на дирекция „Икономическа политика и бюджет” за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и целите на съставянето на общинския бюджет.
 3. организира подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки съгласно компетенциите на структурното звено.
 4. Изпълнява дейностите по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч.

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ включва:

1. Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“;

2. Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

 

Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт”

 

Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт” изпълнява дейности по общинската политика в областта на социалните дейности и здравеопазването.

 

 

Дейност "Здравеопазване и социална политика"

 

 

 1. отговаря за дейността на детските ясли, детска кухня, яслените групи в ОДЗ, здравните кабинети в детските заведения и училищата, заведенията за социални услуги, финансирани от и чрез общинския бюджет: Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, други местни дейности по социални грижи, специализирани заведения за социални услуги и услуги в общността за рискови групи;
 2. контролира съвместно с компетентните органи изпълнението на критериите и стандартите съгласно нормативните разпоредби в дейността на общинското здравеопазване, медицинско обслужване и здравословно хранене в здравните заведения и заведенията за социални услуги;
 3. проучва, обобщава и анализира информация за социалните и здравни потребности на населението в общината и предлага мерки за тяхното решаване;
 4. координира дейностите за подобряване на качеството и достъпа до предлаганите услуги в сферата на общинското здравеопазване и социалното подпомагане;
 5. контролира изпълнението на здравно-образователната дейност сред учениците
 6. организира и координира дейността за медицинското обслужване, профилактиката и хигиенно-противоепидемични дейности на територията на здравните, детски, учебни и социални заведения;
 7. изготвя анализи, прогнози, становища и прави предложения, свързани с дейността на здравните заведения и социални услуги и прилага мерки за заетост и социално включване;
 8. координира изпълнението и организира отчитането на резултатите на дейностите, залегнали в Общинската програма за закрила на детето, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и заинтересованите организации;
 9. организира изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги;
 10. организира и координира дейността на Комисията за детето към Община Ловеч;
 11. организира и координира дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социалното подпомагане;
 12. прави предложения за промени в структурата на общинската здравна и социална мрежа;
 13. подава  информация за необходимите ремонти в общинските здравни и социални заведения на дирекция „Устройство на територията” за изготвяне на количествено-стойностни сметки;
 14. организира дейностите по възлагане управлението и предоставянето на социални услуги;
 15. организира и координира разработването и изпълнението, съвместно с дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ на национални, регионални и общински програми за заетост и квалификация;
 16. прави предложения за решаване на социални и демографски проблеми в общината;
 17. участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината;
 18. обобщава и подава информация на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и на дирекция „Икономическа политика и бюджет” за целите на съставянето на общинския бюджет;
 19. организира подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки съгласно компетенциите на структурното звено;
 20. изпълнява дейностите по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч.

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч