Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

П_02. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска собственост“, в кметства и населени места. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин доказва че собствениците на  пчелни семейства са регистрирани в регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за пчеларството - чл.9, ал. 3

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 42, ал. 4, т. 3

Място на заявяване на услугата

Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-384;

Кметства и населени места

Изискуеми документи и образци

  1. Удостоверение за регистрация по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларство
  2. Копие от Удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137, ал. 6 от ЗВМД
  3. Ветеринарномедицинско свидетелство №…………../………………г.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

1 работен ден

безплатна

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-384;

-кметства и населени места

- чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването