Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Административни услуги

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ,  бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. 

В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК от 25 март 2015 г. престъпихме към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване, което ще се осъществи на три етапа в периода 2014-2018 г.

По време на първия етап – 2014-2015 г., поставихме началото като въведохме 15 броя комплексни услуги, които са публикувани на сайта на общината. Те се изпълняват без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Ловеч, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Подаване на  заявлението - може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на формуляр на заявлението  за исканата услуга от сайта на общината, публикувани в раздел „Комплексни административни услуги”, попълване, сканиране на попълнения формуляр, документ за платена такса или цена на услугата и изискваните документи и изпращане по електронен път на адрес: kmet@lovech.bg ;

2. Чрез изпращане на заявлението заедно с изискваните документи чрез лицензиран пощенски оператор;

3. Чрез подаване на заявлението в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ловеч лично или чрез надлежно упълномощено лице;

Заплащане на таксите и цените на услугите:

1. В брой на касите в ЦУИГ;

2. По банков път по сметката на общината със съответния код.

Получаване на услугата  - може да се извърши съгласно указания в заявлението начин, който се отбелязва от заявителите при подаване на заявлението:

1. На място в ЦУИГ гр. Ловеч;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор със заплащане цената на пощенската пратка при получаване от заявителя на предварително заявен адрес.

Забележка: През първия етап на въвеждане на комплексното административно обслужване Община Ловеч, не разполага с техническа възможност за изпращане на услугите по електронен път. 

С въвеждането на I етап  на комплексното административно обслужване се дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен чрез лицензиран пощенски оператор.

Всички необходими бланки на образци за заявления са в наличност в ЦУИГ или може да се изтеглят от сайта на Община Ловеч  http://www.lovech.bg , раздел „Услуги“.

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване внесени устно в ЦУИГ, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (Приложение № 1).

ЗА КОНТАКТИ

гр. Ловеч 5500
ул. „Търговска” №22
Център за услуги и информация на гражданите
068 688 381,  068 688 312
e-mail: kmet@lovech.bg
http://www.lovech.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч