Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Активни местни политики с гражданското общество

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Ловеч

От 01.07.2020 г. е в сила Закона за социалните услуги, обнародван в ДВ, бр. 24, от 22.03.2019 г. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗСУ във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на органите…

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ С МАНДАТ 2019-2023 Г.

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ     I. ЦЕЛИ НА СЪВЕТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИ­ТИЕ (СИР): 1. Запазване, подпомагане и разширяване на съществуващия бизнес в Община Ловеч. 2. Подобряване…

Постоянен състав на Експертния съвет на Общински фонд "Култура"

  ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“   Общински фонд „Култура“ е включен като раздел III в Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява…

Обществен съвет по въпросите на културата при Община Ловеч

  ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КУЛТУРАТА ПРИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ   Глава I ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Общественият съвет за култура при Община Ловеч се създава на основание чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила…

Консултативен съвет за активни местни политики в Община Ловеч

ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА АКТИВНИ МЕСТНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ   Чл. 1. Консултативният съвет за активни местни политики в Община Ловеч подпомага на доброволни начала дейността на…