Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията

Община Ловеч стартира процес по внедряване на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework).

Целта е осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация, при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор. Основната му цел е подобряване качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът e базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.

В Община Ловеч ще се прилага най-новата (пета) версия на модела – CAF 2020 – разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

CAF 2020 като цялостен инструмент за качество продължава да се основава на 8-те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, които са в същността на модела.

Структурата на CAF с нейните 9 критерия и 28 подкритерия (от версия 2013) се запазва с оглед на нейната висока степен на разпознаване, но някои от подкритериите са актуализирани и преформулирани за по-голяма яснота.

Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

Въвеждането на модела CAF в Община Ловеч обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 12 служители, в който са включени служители на ръководни длъжности и такива на експертно ниво от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостната дейност на общинската администрация, да се изготви Доклад за самооценка и План за подобряване.

В периода 18 - 22.06. 2021 г. в гр. София се проведоха първите въвеждащи обучения на служители от Община Ловеч за внедряването на CAF в администрацията.

Обучението 2019-CAF-М „Моделът CAF и ползите от неговото прилагане в българската администрация" се проведе на 18.06. 2021 г. в гр. София с участието на двама висши държавни служители от Община Ловеч.

В периода 21 - 22.06. 2021 г. в гр. София се проведе обучението 2019-CAF-1 „Управление на качеството и внедряване на CAF: Подобряване на управлението на публичните организации чрез европейския модел CAF". В него активно участие взеха 10 служители на ръководни и експертни длъжности от различни структурни звена на администрацията, включени в Групата за самооценка в Община Ловеч. Наученото от лектора Ася Велкова, сертифициран обучител и консултант при Института по публична администрация, ще бъде приложено на практика в цялостния процес на въвеждане на Модела CAF в Община Ловеч.

 

За повече информация – ИПА – Национален ресурсен център по CAF - Обща рамка за оценка - CAF 2020 последвайте следните линкове:
  • CAF 2020 - Обща рамка за оценка Европейски модел за подобряване на публичните организации чрез самооценка - ръководство

https://www.ipa.government.bg/bg/publicationscaf#cbp=/bg/obshcha-ramka-za-ocenka-caf-2020

-видео

https://www.ipa.government.bg/bg/videocaf#cbp=/bg/obshcha-ramka-za-ocenka-caf-2020-0