Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Действащи проекти

ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООПАРК ЛОВЕЧ“

  ПРОЦЕДУРА BG16FFPR002-3.007 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ” ПРИОРИТЕТ 3 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ“   СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ RSO 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ГР. ЛОВЕЧ - ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ТОДОР КИРКОВ“, ГР. ЛОВЕЧ“

    ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ 2: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КОМПОНЕНТ 1 „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ“ СТЪЛБ „ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ, ГР. ЛОВЕЧ“

  ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.011 „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕЖИТИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” ИНВЕСТИЦИЯ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КОМПОНЕНТ 1 „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ“ СТЪЛБ „ИНОВАТИВНА…

ПРОЕКТ „ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТГОВОРНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРР 2021-2027 Г., С НОВА МОДЕРНА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ИТ ОБОРУДВАНЕ“

    ПРОГРАМА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО 8 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP001-8.006 „ПОДКРЕПА ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПРР ЗА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРР” ДОГОВОР № BG16RFOP001-8.006-0026-C01 от 12.07.2023…

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“  ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-2.002 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ…