Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Местни приходи“

 

Дирекция „Местни приходи” осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на местните данъци и такси, като:

1. Осъществява дейности по администрирането на приходи по Закона за местни данъци и такси, Наредбата за местните данъци в Община Ловеч и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч;

2. Отговаря за приемането, проверката и обработката на данъчни декларации и други документи от физически и юридически лица, свързани с местните данъци и такси;

3. Извършва проверки при съмнения за неправилно подадени декларации;

4. Издирва лица, недекларирали недвижими имоти и превозни средства и лица които подлежат на облагане с патентен данък, неподали декларации;

5. Извършва проверки за просрочени данъчни задължения и подготвя писма за доброволно плащане на дължими вземания;

6. Установява административни нарушения, съставя актове и подготвя наказателни постановления по Закона за местните данъци и такси;

7. Издава удостоверения и справки, изготвя справки по искане на държавни органи;

8. Дава тълкувания и консултации в съответствие с нормативната уредба;

9. Поддържа и актуализира, в съответствие с измененията в нормативната уредба и софтуерните продукти, базата данни по установяването и събирането на местните данъци и такси;

10. Отчита счетоводно постъпленията от данъци и такси и издължаванията по партиди на граждани и фирми;

11. Изготвя справки свързани с изпълнението на бюджета /касово и безкасово/;

12. Организира дейностите за доброволното изпълнение на данъчните задължения и задълженията за такса за битови отпадъци, чрез изпращане на съобщения;

13. Извършва проверки по местните данъци и такса битови отпадъци при спазване на процедурите в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, Административно процесуалния кодекс/АПК/ и Закона за местни данъци и такси/ЗМДТ/;

14. Установява данъчни задължения по реда, предвиден в чл. 105-107 от ДОПК;

15. Изготвя Актове за установяване на публично общинско вземане по отношение на такса битови отпадъци;

16. Издирва и предприема мерки срещу данъчно задължени лица, които не са декларирали в срок придобити МПС, на основание получена информация от сектор „Пътна полиция” Ловеч;

17. Комплектова преписки за данъчни задължения по ЗМДТ и други публични общински вземания и ги изпраща за принудително събиране в НАП;

18. Осъществява контрол относно декларираните от данъкоплатците данни;

19. Изготвя Актове за прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ;

20. Изготвя отговори по жалби на граждани и фирми относно установените данъчни задължения и задължения за такса битови отпадъци;

21. Установява административни нарушения по ЗМДТ и съставя актове за установяване на административни нарушения;

22. Окомплектова и предава на НАП и съдия изпълнител преписки за принудително събиране;

23. Организира събирането на собствените неданъчни приходи;

24. Контролира работата на главните специалисти в населените места, относно събирането и отчитането на приходите от наеми, такси по ЗМДТ и услуги, извършвани в населеното място; следи за съответствие на събраните суми с определените по закон или приетите размери по наредби на общински съвет;

25. Планира и осъществява постоянни и целеви проверки на физически и юридически лица относно установяване на общински вземания – такси, цени на услуги и др.;

26. Анализира събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи, съобразно набраната информация в програмния продукт;

27. Изготвя аналитични отчети по отношение събираемостта на собствените данъчни и неданъчни приходи;

28. Извършва дейности по контрол и събиране на приходите по ЗМДТ и наредби на общински съвет;

29. Участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч