Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Проекти, програми и инвестиции”

Дирекция „Проекти, програми и инвестиции” осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на  регионалното и местно развитие, стратегическото планиране и програмиране и мониторинга и устойчивостта на проектите.

Дирекция „Проекти, програми и инвестиции” включва:

1. Отдел „Стратегическо планиране и програмиране“;

2. Отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“.

 

Отдел „Стратегическо планиране и програмиране”

 

Отдел „Стратегическо планиране и програмиране”:

 1. организира, координира и участва при разработването и съгласуването на стратегии, планове, програми, наредби и проекти, отразяващи общинската политика и тяхното отчитане;
 2. организира работата на групата за наблюдение на Общинския план за развитие, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и Програмата за управление на Община Ловеч;
 3. изготвя и поддържа досиета с текущи и дългосрочни проблеми на отделните кметства и второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет с цел търсене на източници за финансиране за тяхното разрешаване;
 4. формулира мерки за решаване на идентифицираните проблеми на общината съгласно заложените приоритети в ОПР, ИПГВР, Програмата за управление на Община Ловеч;
 5. организира и участва в цялостния процес на подготовка на проектни предложения съгласно изискванията на съответната оперативна програма или друг финансов инструмент;
 6. внася проектни предложения пред Управляващи органи по Оперативни програми и други донорски организации;
 7. организира публикуването на информация за действащите и приключилите проекти на сайта на Община Ловеч съгласно Европейското законодателство;
 8. организира и координира мерките за информация и публичност съвместно с експерта по връзки с обществеността, пресконференции, брифинги и презентации във връзка с популяризирането на общински проекти;
 9. подпомага бизнеса на територията на общината под формата на консултации за кандидатстване с проекти, финансирани чрез оперативни програми;
 10. съдейства на НПО, второстепенни и третостепенни разпоредители, при разработване на документи за кандидатстване по национални и международни проекти и програми;.
 11. координира взаимодействието на Община Ловеч с институции, НПО и сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики в областта на разработването и реализацията на проекти;
 12. организира цялостния процес на обявяване, консултиране, завеждане и оценка на проектни предложения от граждански сдружения по реда на Правилник за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от Община Ловеч;
 13. организира изпълнението и отчитането на реализирани проекти по реда на Правилник за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от Община Ловеч;
 14. осъществява връзките на общината с всички заинтересовани страни – институции, организации, фирми по отношение изпълнението на целите, залегнали в ОПР, ИПГВР и Програмата за управление на Община Ловеч;
 15. поддържа регистри за проектите, реализирани от общината с финансовата подкрепа на Програмите от Структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми;
 16. поддържа регистри за проектите на НПО и други институции, на които Община Ловеч е партньор;
 17. поддържа отделен архив на проектни предложения, неодобрени за финансиране, включително и на електронен носител;
 18. взаимодейства с всички звена в общинската администрация при разработката на стратегически и планови документи и при подготовка на проекти за кандидатстване за финансиране по оперативни програми.

 

Отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти”

 

Отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти”:

 1. организира и координира дейностите на общината в процеса на управление, мониторинг и устойчивост на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми;
 2. предлага за назначаване екипите за организация и управление на проекти;
 3. осъществява контрол върху работата на екипите за организация и управление на проекти;
 4. следи финансовото изпълнение на проектите и прави прогнози и анализи на паричните потоци на ниво проект и по източник на финансиране с цел осигуряване на навременно мостово финансиране и съфинансиране;
 5. контролира разходването на средства от извънбюджетна сметка 7443 на ниво проект съгласно изискванията на Донорските програми и европейското и национално законодателство;
 6. организира създаването на архив с оригинални документи на ниво проект;
 7. поддържа архива на приключените проекти съгласно изискванията на всяка финансираща институция, включително и на електронен носител;
 8. осигурява достъп на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки до архива по съответния проект;
 9. подготвя и окомплектова документи, изискани от Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори;
 10. води регистър за установени нередности;
 11. организира и контролира подписването на декларации за нередности;
 12. инициира изготвянето от отдел „Устройствено планиране и контрол” и Главен архитект на технически задания за възлагане на инвестиционни проекти;
 13. проверява и коригира изготвените от проектанти анализи и количествено- стойностни сметки за съответствие със заложеното в насоките за кандидатстване по проектите, финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми или в съответните технически задания;
 14. организира предаването за стопанисване на обектите по приключените проекти на съответните звена;
 15. контролира стопанисването на обектите по предходната точка през периода за наблюдение на съответната оперативна програма;
 16. изготвя план-график за проверка на място на приключилите проекти, финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми за осигуряване на тяхната устойчивост;
 17. организира и контролира изпълнението на план-график за проверка на място на приключилите проекти, финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми за осигуряване на тяхната устойчивост;
 18. изготвя обобщена справка за необходимите средства за осигуряване на устойчивост на приключилите проекти, финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми;
 19. контролира своевременното подаване на информация, свързана с процедури по ЗОП;
 20. взаимодейства с всички звена в общинската администрация в процеса на управление, мониторинг и осигуряване на устойчивост на проекти, финансирани по оперативни програми.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч