Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Документи от други институции

ЗАПОВЕД № РД-01-160 / 26.10.2020Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за  създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади за 2021г. за землищата  на община Ловеч.

ЗАПОВЕД № РД-01-626 / 27.10.2020Г. на Министерство на здравеопазването.

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. , преустановяване на присъствен учебен процес и присъствие на обществени места.

З А П О В Е Д № РД – 04-126-88 / 30.09.2020 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи - обработваема земя в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, област Ловеч, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2020/2021 г.

З А П О В Е Д № РД – 04-126-87 / 30.09.2020 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи - трайни насаждения в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, област Ловеч, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2020/2021 г.

З А П О В Е Д № РД – 04-126-96 / 30.09.2020 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи - обработваема земя в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00028, община Ловеч, област Ловеч, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2020/2021 г.…