Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Декларация за достъпност

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Община Ловеч се ангажира да осигури достъп до институционалния си уеб сайт https://www.lovech.bg, в съответствие с чл. 9, т. 2, буква „ж“ от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г., чл. 13  и чл. 58 „в“, ал. 4 от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

 

WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0 (ниво АА), поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

 

Недостъпно съдържание

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.

В този смисъл ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 23.10.2020 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1)) 

 

Декларацията бе последно преразгледана на 26.10.2020 година.

 

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: obshtina@lovech.bg.

 

 

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Ловеч е приета следната процедура по разглеждане на сигнали:

  1. Сигнал може да подадете:
  • по електронен път на електронна поща obshtina@lovech.bg,  или през портала на Държавна агенция „Електронно управление“ – Система за сигурно електронно връчване.
  • на гише в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)-Община Ловеч всеки работен  от 8.30 до 17.00 ч., гр. Ловеч - 5500, ул. „Търговска“ № 22.
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочения по горе адрес.
  1. Срокът за разглеждане на сигнала е един месец от получаването му. В посочения срок сигнала се разглежда и се изготвя отговор - относно отстраняването на достъпността или мотивиран отказ, когато е неоснователен или анонимен.
  2. Отговорът се изпраща на подателя:
  • по електронен път на посочения адрес, подписан с квалифициран електронен подпис;
  • на хартиен носител на посочения в сигнала адрес.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".