Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Незастроен поземлен имот с площ от 1267 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), находящ се в кв. 27 по Регулационния план на с. Хлевене

ÐезаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1267 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), наÑодÑÑ Ñе в кв. 27 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Хлевене

Незастроен поземлен имот с идентификатор 77311.500.311 с площ от 1267 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при граници, поземлени имоти с идентификатори: 77311.500.310, 77311.500.312, 77311.500.313 и 77311.500.479 (улица) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хлевене, актуван с АЧОС № 51199/12.01.1999 година. Имотът представлява УПИ VI с площ от 1267 кв. м., находящ се в кв. 27 по Регулационния план на с. Хлевене, при граници: УПИ V, ул. "Отец Паисий", УПИ VII и УПИ IX по ПУП на с. Хлевене. Разположен на ул. "Отец Паисий" с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч