Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Новообразуван поземлен имот с площ от 458 кв. м., начин на трайно ползване-нива (орна земя), по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч

ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 458 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-нива (оÑна земÑ), по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,Синан Ñепеâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.558.1383 с площ от 458 кв. м., начин на трайно ползване-нива (орна земя) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.558.600, 43952.558.1214 (полски път), 43952.558.602 и 43952.558.601 по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54827/05.05.2017 година. Имотът представлява, нива (орна земя) в селскостопанска територия, категория на имота VI.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж