Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 12115 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ведно със застроените в него 8 броя сгради, находящ се в кв. 36 по Регулационния план на с. Владиня

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 12115 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: ÐиÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), ведно ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоениÑе в него 8 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 36 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐладинÑ

Застроен поземлен имот с идентификатор 11452.132.222 с площ от 12115 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ведно със застроените в него 8 броя сгради: двуетажна с идентификатор 11452.132.222.1 със застроена площ 433 кв.м - предназначена: За образование; едноетажна с идентификатор 11452.132.222.2 със застроена площ 168 кв.м - предназначена: За образование; двуетажна с идентификатор 11452.132.222.3 със застроена площ 63 кв.м - предназначена: За образование ; едноетажна с идентификатор 11452.132.222.4 със застроена площ 35 кв.м - предназначена: За селскостопанска страда; едноетажна сграда с идентификатор 11452.132.222.5 със застроена площ 552 кв.м - предназначена за образование; едноетажна сграда с идентификатор 11452.132.222.6 със застроена площ 12 кв.м - предназначена: За образование; едноетажна сграда с идентификатор 11452.132.222.7 със застроена площ 47 кв.м - предназначена: За жилищна сграда еднофамилна; едноетажна сграда с идентификатор 11452.132.222.8 със застроена площ 73 кв. м - предназначена за жилищна сграда еднофамилна, при съседи: 11452.132.608, 11452.132.612, 11452.132.613 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владиня, актуван с АЧОС № 50874/07.09.1998 година, представляващ УПИ I от кв. 36 по Регулационния план на с. Владиня, община Ловеч, с отреждане „За училище, бригадирски лагер и клуб на пенсионера", разположен на ул. „Александър Стамболийски". Имотът е с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч