Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 2956 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 34 по Регулационния план на с. Брестово

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2956 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 34 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐÑеÑÑово

Застроен поземлен имот с идентификатор 06536.297.305 с площ от 2956 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда: двуетажна с идентификатор 06536.297.305.1 със застроена площ 477 кв.м, с предназначение: Друг вид обществена сграда, при съседи: 06536.297.787, 06536.297.790, 06536.297.306, 06536.297.307, 06536.297.304 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, актуван с АЧОС № 50880/08.09.1998 година, представляващ УПИ II-305 в кв. 34 по регулационния план на с. Брестово, община Ловеч, с отреждане „За обществено обслужващи дейности", разположен на ул. „Хаджи Димитър" № 5.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч