Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Инвестиционни предложения

ИП от ''Топливо Инвест'' ЕООД, гр. Плевен

Относно: Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средтсва (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване…