Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Инвестиционни предложения

ИП от Драгомир Кирилов – с. Дойренци

Относно: „Изготвяне на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 21823.210.36, 21823.210.37 и част от ПИ с идентификатор 21823.210.34 по кадастралната карта с. Дойренци, общ. Ловеч във връзка…

ИП от „БИГ ЧИКЪН – ВАСИЛЕВИ“ ЕООД гр. Троян

Относно: „Монтаж на система за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на питейна вода за животновъдна ферма за отглеждане на бройлери“ в ПИ с идентификатор 75112.42.4, землище на с. Умаревци, община Ловеч.…