Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Инвестиционни предложения

ИП от „БИГ ЧИКЪН – ВАСИЛЕВИ“ ЕООД гр. Троян

Относно: „Монтаж на система за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на питейна вода за животновъдна ферма за отглеждане на бройлери“ в ПИ с идентификатор 75112.42.4, землище на с. Умаревци, община Ловеч.…