Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Комплексно административно обслужване

1.КАО_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до /1/ един квартал

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл.41, т.1,…

2.КАО_03 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /основание чл. 13, ал. 4 - 7 от ППЗСПЗЗ/

Нормативно основание: чл. 13, ал. 4 – 7 от ППЗСПЗЗ, и чл.41, т.1.6, във връзка с чл.3, ал.7  от НОАМТЦУТОЛ

4.КАО_05 Предоставяне на извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план или части от тях в цифров вид върху магнитен носител

Нормативно основание: чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.58, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с…

5.КАО_07 Издаване на виза за узаконяване на строеж (по § 184 от ЗУТ)

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 42, ал.1,…

6.КАО_10 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл.41, т.1…

7.КАО_11 Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и чл.41,…

8.КАО_13 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, § 16 от…

11.КАО_61 Издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот, по реда на § 4л от ЗСПЗЗЗ, включително уведомяване на всички заинтересовани страни по реда на АПК

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.41, т.23.1, чл.42, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ