Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Комплексно административно обслужване

1.КАО_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до /1/ един квартал

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл.41, т.1,…

2.КАО_03 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /основание чл. 13, ал. 4 - 7 от ППЗСПЗЗ/

Нормативно основание: чл. 13, ал. 4 – 7 от ППЗСПЗЗ, и чл.41, т.1.6, във връзка с чл.3, ал.7  от НОАМТЦУТОЛ

4.КАО_05 Предоставяне на извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план или части от тях в цифров вид върху магнитен носител

Нормативно основание: чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.58, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с…

5.КАО_07 Издаване на виза за узаконяване на строеж (по § 184 от ЗУТ)

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 42, ал.1,…

7006 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч…

7007 Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…

8.КАО_13 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, § 16 от…

7010 Издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка…

7011 Издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот, по реда на § 4л от ЗСПЗЗЗ

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: § 4л от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Чл. 3, ал. 6 от Наредба за определянето и администрирането…