Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

1.КАО_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до /1/ един квартал

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл.41, т.1, чл.42, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

1. Актуален документ за собственост;

2. Актуално удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.

Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Ловеч.

3. Копие от актуална скица, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, с данни за собствеността и документа, удостоверяващ собствеността (при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място) 
Забележка: Не се представя скица за  всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.

4. Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 4 дни (при получаване на документи от други общини срокът се  удължава с още 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

1. Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени  имоти до  един квартал 

такса: за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв.;

2. Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници  

такса 4.00 лв. 

Срок на валидност:  6 месеца

Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22 или чрез лицензиран пощенски оператор