Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2.КАО_03 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /основание чл. 13, ал. 4 - 7 от ППЗСПЗЗ/

Необходими документи:       

1. Решение на Общинска служба по земеделие Ловеч;

2. Актуално удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/;

Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Ловеч.
3. Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 5 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

1. Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници 

такса: 4.00 лв. 

2. Услуга № УТ_03 Издаване на удостоверение и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
такса: 45.00 лв. 
Срок на валидност:  6 месеца
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор