Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

3.КАО_04 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране по ЗУТ

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 140 от ЗУТ и чл.41, т.1 , чл. 42, ал.1,т.1 и чл. 42, т.2, т.2.1 във връзка с чл. 3, ал. 7 от НОАМТЦУТОЛ
 

Необходими документи:

1. Актуален документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Ловеч 

Копие от актуална скица, издадена от  Агенция по геодезия, картография и кадастър Ловеч, с данни за собствеността и документа, удостоверяващ  собствеността (при влязла  в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място) 

Забележка: Не се представя скица за  всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.

1. Декларация-съгласие с нотариална заверка  на подписите от от заинтерисованите лица;
2. Договор в нотариална форма с останалите съсобственици на УПИ за учредено право на строеж;
3. Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 10 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

1. Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани  поземлени имоти  до  един квартал. 
такса:  за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв.;
2. Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници. 
такса: 4.00 лв. 
3. Услуга № УТ_04 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране по ЗУТ.
такса: 30.00 лв.
Срок на валидност:  Презаверяване на скицата след 6 месеца
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор