Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

3.КАО_04 / 7003 Издаване на скица - виза за проучване и проектиране по ЗУТ

Правно основание за предоставянето на административната услуга:

  • Параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  • Закон за устройство на територията - чл. 140;
  • чл. 41, т. 1 и т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 3, ал. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

 

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел ГРАО, Дирекция „Устройство на територията“, Главен архитект на Община Ловеч.

 

Информация за Център за административно обслужване / ЦАО /

гр. Ловеч, Община Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, партерен етаж;

www.lovech.bg, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375;

Работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга

 

Изискуеми документи и образци:

1. Заявление по образец;

2. Актуален документ за собственост;

3. Копие от актуална скица, издадена от АГКК Ловеч с данни за собствеността и документа, удостоверяващ собствеността / при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място;

Забележка: Не се представя скица за всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“;

4. Актуално удостоверение за наследници / когато собственикът е починал /

Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Ловеч;

5. Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от заинтерисованите лица;

6. Договор в нотариална форма с останалите съсобственици на УПИ за учредено право на строеж;

7. Пълномощно / при необходимост /.

 

Начин на заявяване на услугата

- В Център за административно обслужване / ЦАО / в сградата на Община Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, партерен етаж

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Чрез „Система за сигурно е-връчване“ на Държавна Агенция „Електронно управление“ и електронна поща – kmet@lovech.bg – подписани с Квалифициран електронен подпис / КЕП /.

 

 

Услугата е комплексна и включва следните услуги:

  • 3001 - Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до един квартал;
  • 2016 - Издаване на удостоверение за наследници;
  • 2083 - Издаване на виза за проектиране.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

 

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

10 работни дни

/ при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни /

 

 

 Услуга № 3001  - Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани  поземлени  имоти до един квартал

такса:  за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв. чл. 41, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

448001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Услуга № 2016 - Издаване на удостоверение за наследницитакса 8.00 лв.

чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

448007

 

 

Услуга № 2083  - Издаване на виза за проектиране

такса:  30.00 лв.

чл. 41, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

448001

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ, като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Начин на получаване на услугата:

- В Център за административно обслужване / ЦАО / в сградата на Община Ловеч,

ул. „Търговска” № 22, партерен етаж,

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

- Чрез „Система за сигурно е-връчване“ на Държавна Агенция „Електронно управление“ и на електронна поща, ако услугата е заявена с Квалифициран електронен подпис / КЕП /.

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на скица-виза за проучване и проектиране по ЗУТ заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Вашите предложения, във връзка с услугата може да подавате на електронна поща: obshtina@lovech.bg .