Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

11.КАО_61 Издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот, по реда на § 4л от ЗСПЗЗЗ, включително уведомяване на всички заинтересовани страни по реда на АПК

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.41, т.23.1, чл.42, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

        1.    Актуално удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен
адрес на територията на град Ловеч и населените места от общината.
        2.    Оценка на земеделска земя (подобрения в имота), изготвена от лицензиран оценител;
Срок за изпълнение: 30 дни

Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ_61 Издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот, по реда на § 4л от ЗСПЗЗЗ, включително уведомяване на всички заинтересовани страни по реда на АПК
такса: 30 лв
         2.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници  
такса 4.00 лв. 
Срок на валидност:  
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор