Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

7011 Издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот, по реда на § 4л от ЗСПЗЗЗ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията“. Оценките на земите, сградите и подобренията на земята по § 4а, 4б, 4в и 4з се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Заповедите подлежат на обжалване от собствениците на земите и ползвателите по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

§ 4л от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 3, ал. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

Място на заявяване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688 382/383;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Устройство на територията“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Заповед за признаване правото на ползвателя да придобие право на собственост при условията и по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху новообразуван имот.

2. Оценка на земеделска земя (подобрения в имота), изготвена от лицензиран оценител.

3. Актуално удостоверение за наследници.

4.  Пълномощно /когато заявлението се подава от упълномощено лице/.

При представяне на решение на ТЕЛК, НЕЛК, в изпълнение на чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, услугите, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност, се таксуват в размер на 50 % от основната такса.

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

 Код за вид плащане

Обикновена

30 дни

   30.00 лв.

448001

 

Начин на плащане:

  • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • Банков превод
  • Чрез POS терминал
  • Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Устройство на територията“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от звеното за административно обслужване: в ЦУИГ, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

- По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на заявление за издаване на заповед за утвърждаване на изготвена оценка на новообразуван имот по § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ, заявителят прилага собственоръчно подписана Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч.