Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ осъществява дейности в изпълнение на общинската политика в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

  1. участва при разработването, изпълнението и отчитането на стратегически и планови документи в общината;
  2. обобщава и подава информация на дирекция „Икономическа политика и бюджет” за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и целите на съставянето на общинския бюджет.
  3. организира подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки съгласно компетенциите на структурното звено.
  4. Изпълнява дейностите по осигуряване на устойчивост на проекти по оперативни програми съгласно Процедурния наръчник на Община Ловеч.

Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ включва:

1. Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“;

2. Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

 

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“

 

Отдел „Образование, култура, вероизповедания и туризъм“ организира изпълнението на дейностите в областите образованието, културата, туризма и вероизповеданията“:

 

Дейност "Култура, вероизповедания и туризъм"

 

1. отговаря за реализирането на дейностите  в областта на културата и туризма;

2. анализира и планира дейностите в областта на културата и туризма и създава условия за тяхната реализация;

3. координира дейностите на културните институти, творчески сдружения, неправителствени организации и др. в областта на културата;

4. оказва методическа помощ на народните читалища от общината;

5. подава информация за необходимите ремонти в културните институти на дирекция „Устройство на територията”;

6. планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината;

7. изготвя месечен Културен афиш на Община Ловеч;

8. организира провеждането на местни, национални и международни конкурси и фестивали;

9. извършва дейности за междукултурното сътрудничество и обмен;

10. осигурява информация на компетентните органи и институции относно регистрирането, защитата, съхранението и опазването на културното наследство на територията на общината;

11. изготвя информация и предложение пред компетентните органи за извършването на реставрационни дейности, свързани с опазването на културното наследство;

12. подпомага дейностите на културните институти и читалищата при издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието и родознанието на територията на общината;

13. отговаря за регистрирането на местните поделения на вероизповеданията на територията на общината;

14. организира и координира дейността на съвета по въпросите на културата;

15. координира дейностите по подготовка и съгласуване на процедурите и документите с компетентните органи, относно организирането и провеждането на конкурсите за директори на културните институти;

16. популяризира туристическите продукти, предлагани на територията на община Ловеч;

17. организира и координира дейността на съвета по въпросите на туризма;

18. организира и координира дейността на ТИЦ – Ловеч;

19. организира разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч