Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Механизъм за лична помощ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Предоставянето на лична помощ в община Ловеч съгласно Наредба №РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ стартира през м. септември 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. В Държавен вестник, бр. 103 от 04.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за личната помощ. Законът влиза в сила от 01.01.2021 г. Съгласно измененията в чл. 1, ЗЛП урежда условията и реда за предоставянето и ползването на личната помощ в Република България.

Считано от 01.01.2021 г. ползвател на лична помощ може да бъде:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 г. с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП  превежда получените средства на кмета на общината, която  е доставчик на лична помощ.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в офиса по Закона за личната помощ към Община Ловеч на адрес: гр. Ловеч, кв. "Вароша", площад "Тодор Кирков" № 5, бл. "Вароша" (партерен етаж, зад Домашен социален патронаж) всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до Кмета на Община Ловеч.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

 

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Ловеч заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, се изготвя проект на Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ. В 7 – дневен срок от сключване на Споразумението, Кметът на съответната община сключва Трудов договор с избрания асистент. Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора.

Назначените лични асистенти представят на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ или упълномощеното от него лице. Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.

Заявлението (по образец) се подава в офиса по Закона за личната помощ към Община Ловеч на адрес: гр. Ловеч, кв. "Вароша", площад "Тодор Кирков" № 5, бл. "Вароша" (партерен етаж, зад Домашен социален патронаж), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

С всеки кандидат се извършва събеседване и се вписва в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

За допълнителна информация и въпроси тел: 0884704049

Образци на заявленията може се предоставят в офиса по Закона за личната помощ към Община Ловеч или да бъдат изтеглени оттук:

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч