Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Ежегодна персонална награда в областта на културата „Ловешки меч”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

Препис-извлечение от

 Протокол № 33/12.09.2013 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 473

от  12 септември 2013 година

 

 

Относно:  Приемане на статут за ежегодна персонална награда в областта на културата „Ловешки меч”.

 

 

 

След като обсъди предложение с вх. № ОС-520/1/16.08.2013 г. от кмета на Община Ловеч; взе предвид т. 3 от становище с вх. № ОС-650/04.09.2013 г. на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата; т. 3 от становище с вх. № ОС-646/04.09.2013 г. на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси; на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 16 от ЗМСМА и Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, с 21 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет - Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Статут за ежегодна персонална награда в областта на културата „Ловешки меч”, който е неразделна част от Решението.

2. С приемането на Статут за ежегодна персонална награда в областта на културата „Ловешки меч” се отменя Статут за ежегодна персонална награда за творчество „Ловешки меч”, приет с Решение № 540/24.06.2010 година на Общински съвет – Ловеч.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :        ( П )

(ТИХОЛ ТИХОЛОВ)

 

 

 

 

С Т А Т У Т

за ежегодна персонална награда в областта на културата

“ЛОВЕШКИ  МЕЧ”

 

 

Ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ е за стойностни постижения в областта на културата. Този статут се приема на основание чл. 18 ал. 2, т. 7 от Закона за закрила и развитие на културата и съгласно Глава девета, чл. 44, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община  Ловеч, приета от Общински съвет Ловеч.

 

І. Цел и вид на наградата

 1. Да стимулира изявите на творци и дейци в сферата на изкуството и културата в община Ловеч.
 2. Да отдаде заслужено внимание, обществена гласност и признание на този, който има най - голям принос в културния живот на общината.
 3. Ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ се връчва на един творец за стойностни постижения в областта на културата и се състои от:

  - Статуетка „Ловешки меч”.

  - Грамота за принос в културния живот на Община Ловеч.

ІІ. Условия за кандидатстване

 1. В конкурса за ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ могат да бъдат номинирани отделни творци с принос в културния живот на общината в следните области:         
  • литература
  • театрално изкуство
  • музика
  • танцово изкуство
  • изобразителни изкуства
  • журналистика    
 2.  За участието в конкурс се представят следните документи:

             - Мотивировка на кандидатурата в размер до две страници.

             - Кратка биография на автора.

             -Авторски материал или друг аудиовизуален материал, удостоверяващ художествения факт.

IІІ. Процедура при определяне на наградата

 1. С ежегодната персонална награда „Ловешки меч“ се удостоява творец за конкретно произведение или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на общината за периода от 1 април на предходната година до 1 април на годината на връчване. Посмъртно награда не се присъжда.
 2. Награда не се присъжда при липса на значим художествен факт.
 3. Предложения за удостояване с наградата „Ловешки меч“ могат да се дават от културни институти, творчески съюзи и сдружения, дружества и формации, медии, неправителствени организации, издателски къщи, клубове, фондации, инициативни комитети на граждани и физически лица. Всяка организация има право да номинира само по един творец за всяка от шестте области.
 4. Предложения не могат да се правят от самите кандидати.
 5. Предложенията се изготвят по определен образец /Образец/, който се изпраща в запечатан плик, адресиран до Кмета на община Ловеч с надпис - Предложение за удостояване с награда „Ловешки меч“, подател. Предложенията се предоставят в срок до 1 април на текущата година. Не се разглеждат предложения, получени в община Ловеч след определената дата.   

ІV. Оценяване на кандидатите

 1. Кметът на Община Ловеч назначава комисия, която се председателства от Заместник-кмет на Община Ловеч. В нея се включват представител на Общински съвет - Ловеч и по един независим експерт, специалист за всяка област - изтъкнати творци от различни изкуства, критици, дейци на културата, както и представители на общинската администрация.
 2. В комисията не може да се включва:

            - участник в предложение за награда.

            - автор или изпълнител, за когото е постъпило предложение за присъждане на

 1. Заседанията на комисията се свикват и ръководят от председателя. Комисията има секретар, който води протокола и кореспонденцията.
 2. Комисията обсъжда постъпилите предложения и определя носителя на наградата с обикновено мнозинство по следните критерии:
 • Номинираните да са свързани с Ловешка община и да имат принос за опазването и развитието на културно - историческото наследство.
 • Висока художествена стойност на предлагания творчески продукт.
 • Ярки творчески личности.
 • Новаторство и оригиналност на художествения факт.
 1. Решението на комисията се предоставя на Кмета на община Ловеч за утвърждаване.
 2. Списък с имената на номинираните за наградата „Ловешки меч” се публикува в сайта на общината и се поставя на публично място в ЦУИГ.
 3. Комисията може да направи предложения до Кмета на община Ловеч за удостояване на заслужили млади творци или дебютанти с почетни отличия, съгласно Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч.
 4. Комисията може да направи предложение до Общински съвет – Ловеч за удостояване на деец на културата за цялостен принос в културния живот на Ловеч с почетно отличие, съгласно Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч.
 5. Решението на комисията не подлежи на обжалване.

V. Обявяване на наградите

           Ежегодната персонална награда в областта на културата „Ловешки меч“ се връчва от Кмета на Община Ловеч на тържествена церемония по повод 24 май „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”.