Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Вътрешни нормативни документи

Устройствен правилник на общинска администрация Ловеч (в сила от 20.06.2018 г.)

С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на структурните звена в общинската администрация на Община Ловеч (Вътрешно нормативен документ)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Ловеч.