Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Агенцията за държавна финансова инспекция проверява атракционното влакче

ÐгенÑиÑÑа за дÑÑжавна ÑинанÑова инÑпекÑÐ¸Ñ  пÑовеÑÑва аÑÑакÑионноÑо влакÑе

Агенцията за държавна финансова инспекция  със заповед на директора  Венцислав Георгиев от 4 август т. г. е възложила да се извърши финансова инспекция на Община Ловеч.
Задачата на съответния държавен инспектор е да провери за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на поръчката: „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“ по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“, финансиран по проектна ос 3 на ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г., съгласно  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO001/3.1-03/2010/032/03.08.2012 МРРБ и Община Ловеч. Проверката обхваща изпълнението на сключения договор, финансирането му и неговото осчетоводяване.
Финансовата инспекция трябва да се извърши за 30 работни дни с начална дата 19.08.2016 г. и крайна дата 03.10.2016 г.
 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч