Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

До 15 май предприятията може да кандидатстват за разработване на иновации с европейски средства

До 16.30 ч. на 15 май е отворена за кандидатстване процедура № BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя предоставя фокусирана подкрепа, от която може да се възползват ловешките фирми, по следните тематични области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027):

* Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

* Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии;

* Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика.

Допустими кандидати по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ са:

• търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство;

• регистрирани не по-късно от 31 декември 2020 г.;

• реализирали са нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, в зависимост от категорията на предприятието кандидат (≥ 80 000 лева за микропредприятия; ≥ 200 000 лева за малки предприятия; ≥ 800 000 лева за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация; ≥ 3 000 000 лева за големи предприятия);

• големи предприятия може да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

1. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 50 000 лева

2. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):

• Микропредприятия: 250 000 лева;

• Малки предприятия: 400 000 лева;

• Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева.

Пълният комплект на документи за кандидатстване и изпълнение е публикуван в ИСУН 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0a5a4290-5c65-42e6-a86a-9eff0d362875

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч