Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведено е второто специализирано обучение по въвеждането на CAF в Община Ловеч

В периода 27 - 28.01.2022 г. в Община Ловеч служителите, включени в Групата за самооценка, взеха участие в обучителния модул 2019-CAF - 2 Въвеждане на CAF в българската администрация (Специализирано обучение - 2).

Лектор на обучението беше Ася Велкова – сертифициран обучител и консултант към ИПА – София.

След приключване на етапа по изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Ловеч за периода 2019 – 2021 година“, предстои изготвянето на План за подобрение.

Обучението включваше следните основни теми: „Управление на подобрението"; „От Мерки за подобрение към План за подобрение на организационното изпълнение"; „Избор на логическа структура на Плана за подобрение"; „Методиката за приоритизиране на ЕИПА – определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на „бързи победи“; „Интегриране на Мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението"; „Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Плана за подобрение"; „Процедура за външна обратна връзка".

Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на План за подобрение - План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Ловеч по CAF за периода 2022 ‐ 2024 година.