Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Община Ловеч е изработен "Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Ловеч за периода 2019 - 2021 година" по проект "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите"

Община Ловеч успешно приключи дейностите по един от основните етапи на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Той е свързан с изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Ловеч за периода 2019 – 2021 година“.

По време на процеса на самооценка Групата за самооценка направен цялостен и обстоен преглед на администрацията. Проведена е Анкета сред служителите на администрацията. Бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители са запознати с Доклада от самооценката. Предстои разработване на проект на План за подобрение.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.