Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществен ред и сигурност

Актуална информация по чл. 116 д, ал. 1 от ЗООС относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария с опасни вещества

Във връзка с изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05 август 2022 г.) за предоставяне…

Мерки за предотвратяване на пожари

Пожари у дома. Какво да правим?   Когато говорим за пожари у дома е много важно да не подценяваме сигурността, защото само за две минути огънят може да стане животозастрашаващ. След пет минути едно жилище може да бъде напълно…