Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществен съвет по въпросите на културата

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА

КУЛТУРАТА ПРИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Глава I

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Общественият съвет за култура при Община Ловеч се създава на основание чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство.

Чл. 2. С тези Правила се урежда работата на Обществения съвет за култура при Община Ловеч.

Чл. 3. Общественият съвет за култура като обществено-експертен съвет е консултативен орган.

 

Глава II

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Общественият съвет за култура, като обществено-експертен орган на Община Ловеч по въпросите на културата, има за цел:

4.1. Да подпомага дейността на Община Ловеч в областта на културата и изкуствата;

4.2. Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.

Чл. 5. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи:

5.1. Да подпомага администрацията при подготовката на предложения и становища, предназначени за внасяне в Общински съвет;

5.2. Да формира и изработва становища по важни и актуални въпроси от развитието на културата и културния процес на територията на общината;

5.3. Да изработва предложения и препоръки по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата;

5.4. Да съдейства за координацията на културните дейности на територията на общината;

5.5. Да участва в разработването на специфични за сектора нормативни документи;

5.6. Да излъчва експерти за работата на специализираните комисии, които администрацията организира по въпросите на културата.

 

Глава III

СТРУКТУРА

Чл. 6. Численият състав и мандата на Обществения съвет се определят със Заповед на Кмета на Община Ловеч, по предложение на ресорния зам.-кмет.

Чл. 7. Като членове на Обществения съвет могат да бъдат привлечени представители на културни институти и организации, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата. Участието им в неговата дейност е доброволно и е на обществени начала.

Чл. 8. Структурата на Общественият съвет се определя както следва:

  • председател
  • секретар
  • членове

Чл. 9. Председателят на Обществения съвет се излъчва от състава на Обществения съвет и се избира чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 10. Секретар на съвета е експерт от дирекцията, отговаряща за култура в Община Ловеч.

 

Глава IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 11. /1/ Заседанията на Обществения съвет се свикват периодично по искане на ресорния зам.-кмет на Община Ловеч, председателя на обществения съвет или по желание на 1/3 от членовете на съвета.

/2/ За отделни заседания на Обществения съвет, засягащи конкретна и специфична област от сферата на културата, могат да бъдат привличани и външни експерти, имащи пряко отношение към поставените в дневния ред въпроси.

Чл. 12. /1/ Дневният ред на заседанията се утвърждава от председателя на Обществения съвет.

/2/ Членовете на Обществения съвет и на заинтересованите институции или други ведомства се уведомяват за дневния ред на всяко заседание не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието.

Чл. 13. /1/ Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.

/2/ Материалите по дневния ред се докладват от вносителя или от председателя на Съвета.

Чл. 14. Решенията в Обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Чл. 15. На заседанията на Обществения съвет се водят протоколи, които се подписват от секретаря и председателя на Обществения съвет.

Чл. 16. Секретарят на Обществения съвет докладва на ресорния зам.-кмет на Общината за заседанията на Съвета и му връчва подписан протокол. Оригиналите на протоколите и документацията на Обществения съвет се съхраняват в отдел, отговарящ по въпросите на културата в Община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч