Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Ловеч е  органа за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Назначена е със заповед на Кмета на община Ловеч и функционира съгласно чл.6, ал. 2 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/.   

Дейността на Местната комисия за БППМН като структура към община Ловеч е уредена с чл.10 от Закона за БППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на общината, ограничаване и противодействие на обществено опасните прояви и превенция на насилието сред децата.

Местната комисия  реализира задачите си съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая към РУ Ловеч, отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Ловеч, Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - Ловеч, Център за обществена подкрепа, Сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч и др. неправителствени организации.

     

СЪСТАВ НА МКБППМН, ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Председател – д-р Алдин Начков, зам.- кмет на Община Ловеч

Секретар – Даниела Данова - Стоянова

9 члена  - двама правоспособни юристи, инспектор от детска педагогическа стая, главен социален  работник от отдел “Закрила на детето“ в ДСП, педиатър-токсиколог, педагози, психолози и представители на обществеността.

Обществени възпитатели - педагози и психолози. В основата на тяхната дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН

 • взаимодейства с всички институции на територията на общината, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;
 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
 • налага възпитателни мерки по чл.13 и чл 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на МКБППМН;
 • съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • консултира деца и семейства в риск;
 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;
 • упражнява контрол върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН.

 

За контакти:

Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет.3, ст. 308

тел: 068/ 688 297

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч