Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общински фонд „Култура“

 

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“

 

Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, обявява прием на проектни предложения за 2024 година. Съветът определи и приоритетите за финансово подпомагане за текущата година:

1. Опазване и популяризиране на културното наследство, в това число – електронизация на културно-историческите обекти в града;

2. Професионално изкуство;

3. Знание чрез изкуство;

4. Осъществяване на програми и проекти за опазване и популяризиране на движимо културно наследство

Пояснение: По желание и възможност в проектните предложения да се предвиди  представянето им онлайн.

Крайният срок за подаване на предложенията е 30 март 2024 г.

Общински фонд „Култура“ е включен като раздел III в Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.

За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти. Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект въз основа на сключен договор, като размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80% от общата  стойност на проекта.

За получаване на средства от Фонда, кандидатите представят попълнен формуляр за кандидатстване заедно с всички посочени приложения към него.

Документите за кандидатстване се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, окомплектовани в оригинал, 1 копие на хартиен носител,  и 1 копие на електронен носител, в запечатан четливо надписан плик.

Правилникът на Общински фонд „Култура“ и необходимите документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Община Ловеч, раздел „Дейности“, „Култура“, Общински фонд „Култура“.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩИНСКИ ФОНД "КУЛТУРА"

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Раздел урежда устройството и дейността на Общински фонд „Култура” – Ловеч.

Чл.2. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.

Чл.3. Фондът се създава, реорганизира и прекратява от Общински съвет – Ловеч.

Чл.4. Община Ловеч осигурява условия за дейността на Фонда.

Чл.5. Общински фонд „Култура” подпомага:

Осъществяване на проекти и програми в областта на културата на територията на Община Ловеч.

Провеждане на културни прояви с общинско, регионално, национално и международно значение, които не са включени в Културния календар на Община Ловеч.

Участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие.

Изкуствата.

Осъществяване на образователни програми и проекти в областта на културата.

Осъществяване на програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културното наследство.

Чл.6.(1). Средствата на фонда се набират от:

 • Средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата.

 • Дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица.

Други източници, определени с Решение на Общински съвет - Ловеч

(2). Средствата на общински фонд „Култура” се изразходват за дейностите по чл. 5 на настоящия раздел.

 

ІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Общински фонд „Култура” се ръководи от Експертен съвет.

Чл.8.(1). Експертният съвет се състои от 7 (седем) члена.

 • Постоянни членове на Експертния съвет са 5 (пет) и са в състав:

 • Четирима членове, определени от Общински съвет – Ловеч;

Един представител на Обществения съвет по въпросите на културата при Община Ловеч.

(3). Временните членове на Експертния съвет са двама независими външни експерти в сферата на културата в зависимост от избраните приоритетни области.

(4). Временните членове на Експертния съвет се избират от Постоянния състав на съвета за съответната календарна година.

(5). Постоянният състав на Експертния съвет се определя (утвърждава) с решение на Общински съвет – Ловеч.

(6). На първото си заседание, Постоянният състав на Експертния съвет избира председател на съвета.

(7). Заседанията на Експертния съвет са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му;

(8). Решенията на Експертния съвет се вземат с обикновено мнозинство;

(9). Членовете на Експертния съвет не получават възнаграждение.

(10). Членовете на Експертния съвет са длъжни да не разгласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

(11). Член на Експертния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:

 • По негово искане.

 • При трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три месеца.

 • При отпадане основанието за утвърждаването му.

 • След влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

 • При смърт.

Чл. 9.(1). Експертният съвет:

 • Ръководи дейността на Общински фонд „Култура”.

 • Осъществява цялостен контрол за целевото разходване на средствата от Фонда.

 • Взема решения по всички други възникнали, но нерешени в настоящия раздел въпроси.

 • Приема отчетите на финансираните проекти и представя в Общински съвет годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура”.

(2). Мандатът на Експертния съвет е 2 /две/ години.

Чл.10. Председателят на Експертния съвет:

 • Представлява Експертния съвет

 • Свиква и ръководи заседанията на Експертния съвет.

 • Внася за разглеждане от Експертния съвет предложения за отпускане на средства от фонд „Култура”

 • Прави предложение до Кмета на Община Ловеч за сключване на договорите за предоставяне на средствата.

 • В срок до три месеца след приключване на календарната година, внася в Общинския съвет годишен отчет за дейността на фонд „Култура”

Чл.11. Организационно-административното обслужване на Общински фонд „Култура” се извършва от общинската администрация.

(1). Сътрудник на Общински фонд „Култура” е експерт от Дирекция ОКТ при Община Ловеч. Той се избира от Експертния съвет.

(2). Сътрудникът:

 • Осъществява оперативното ръководство на Общински фонд „Култура”.

 • Осигурява изпълнението на решенията на Експертния съвет.

 • Сътрудникът не е член на Експертния съвет.

 

ІІІ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

Чл.12.(1). За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти.

(2). Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект въз основа на сключен договор.

Чл.13 (1). До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които:

1.са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;

2.имат финансови задължения към държавата или Община Ловеч, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията;

3.са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

4.са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на мултиплицирани издания на мащабни проекти;

5.не са изпълнили условия по предходно финансиране.

(2). Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация.

Чл.14. По реда на този раздел не се финансират дейности, свързани с:

1. индивидуални проекти за обучение и специализация;

2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта;

3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;

4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта;

6. разходи за издръжка на офиси /ел. енергия, вода, телефон и др./.

Чл.15. Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80 % от общата стойност на проекта.

Чл.16. За получаване на средства от Фонда, кандидатите представят попълнен формуляр за кандидатстване заедно с всички посочени приложения към него.

Чл.17. Необходимите документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Община Ловеч.

Чл.18. Документите за кандидатстване се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, окомплектовани в оригинал, 1 копие на хартиен носител, и 1 копие на електронен носител, в запечатан четливо надписан плик.

Чл.19. До края на месец януари Експертният съвет приема програма за темите на конкурсите съобразно дефинираните приоритетни области за финансово подпомагане за текущата година и обявява конкурсната сесия.

Чл.20. Сесията за приемане на проекти се осъществява както следва:

 1. Краен срок за подаване на документи – 30 март;

 2. Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 април;

 3. Краен срок за изпълнение на проектите – 30 октомври;

 4. Краен срок за представяне на отчетите – 30 ноември.

Чл.21.(1). Експертният съвет оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в таблицата за оценка на проектните предложения, както следва:

1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;

2. Финансов, технически и административен капацитет на кандидата;

3. Принос на проекта към изпълнението на приоритетите на конкурсната сесия;

4. Оригиналност и иновативност;

5. Творческа и социална ефективност;

6. Устойчивост на резултатите;

7. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;

8. Партньорство;

9. Мерки за публичност (пресконференции, публикации, реклама и др.);

(2). Експертният съвет може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

Чл.22. Всеки член на Експертния съвет оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблица за оценка.

Чл.23.(1). Експертният съвет изготвя протокол, в който се отразява резултатът от извършената оценка.

(2) В протокола се излагат мотивите за корекции и/или редукции на бюджета на проекта и други промени в предложенията, когато такива са извършвани.

(3) Протоколът съдържа и списък на одобрените проекти.

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертния съвет.

Чл.24. При установено неизпълнение на критерия по чл. 21, ал. 1, т. 1, проектът не се допуска до по-нататъшно разглеждане.

Чл.25. В срок до 3 (три) работни дни от последното заседание на Експертния съвет на интернет страницата на Община Ловеч се оповестяват одобрените за финансиране проектни предложения.

Чл.26. В срок до 10 (десет) работни дни от обявяване на резултатите, всеки кандидат може да получи копие от таблицата за оценка на своето проектно предложение.

Чл.27. В 10 (десет) дневен срок от обявяване на резултатите на интернет страницата на Община Ловеч, председателят на Експертния съвет прави предложение до кмета на Община Ловеч за сключване на договор с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

 

IV. ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл.28.(1). Изпълнението на всеки един проект се отчита съгласно условията и срока на договора, в рамките на календарната година, за която се отнасят, чрез финансов и съдържателен отчет.

(2). Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта /посещаемост, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание по възможност се прибавя и илюстративен материал /фотографии, видео, статии в медии и др./

(3). Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение.

Чл.29. Отчетите по чл.28 се представят на Експертния съвет за проверка и приемане в срок, оказан в сключения между двете страни договор.

Чл.30. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл.28 от настоящия раздел, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, приведените от Община Ловеч средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

 

V. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.31. Членовете на Експертния съвет не могат:

да кандидатстват за финансиране със собствени или колективни проекти;

да използват служебното си положение за одобряване на проекти.

Чл.32. Всеки член на Експертния съвет подписва декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.

Чл.32.(1). Членовете на Експертния съвет не могат да участват в оценка на проекти, когато те или техни роднини по права и съребрена линия до четвърта степен са материално заинтересовани.

(2). Решение за финансиране на проект се взема в отсъствието на членовете на Експертния съвет, влизащи в конфликт на интереси.

 

ДОКУМЕНТИ КЪМ РАЗДЕЛ ІІІ.


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

 

Забележка:

1. Отчетната форма е неделима част от Договора, сключен между Възложителя (Община Ловеч) и Изпълнителя (Културни институти, отделни дейци на културата и др.) за финансиране на проекти от бюджета на Община Ловеч;

2. Финансовият отчет се попълва в Excel и е неразделна част от Окончателен отчет на проекта; 3. Всички разходи следва да се отчитат съгласно изискванията на действащите нормативни документи;

4. Отчетът трябва да бъде направен по приложения формуляр на компютър и представен в 1 екземпляр на хартиен носител. Комплектът от документи се предава лично в Информационен център при Общинска администрация – Ловеч, адресирано до Кмета на Община Ловеч.

5. Ако финансовият отчет  в таблицата по т.4 (Финансов отчет) се нуждае от допълнителна информация или разяснение, моля приложете в допълнителен текст.

 

Този текст ще бъде използван от Община Ловеч за публичността на Проекта.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч