Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общински център за обработка на безстопанствени кучета

Служител и длъжност Стая Контакти
Валери Тошев
Управител Център
ОЦОБК

тел. 0884704080

email: info@lovech.bg

Мильо Иванов
Ловец 

ОЦОБК  
Анатоли Цвятков
Шофьор
ОЦОБК  

д-р Николай Николов
Ветеринарен лекар

ОЦОБК  
Митко Шкембов
Пазач
ОЦОБК  

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ИЗВЪРШЕНО ОТ 15 – 22 НОЕМВРИ,2022 г., СЪГЛАСНО ЗАП.1968/10.11.2022 г.

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ УТОЧНЯВА ТЕРЕНИТЕ ЗА РАЗХОДКА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА В ГРАДА

 

Община Ловеч уточнява местоположението на обособени терени за разходка на домашни кучета в града.

В кв. „Здравец“ – терен в УПИ ХХХ I I I, кв. 9022 (южно от блок 210)

В кв. „Младост“ – терен в УПИ I I, кв. 9 (между блок 315 и 318)

В кв. „Червен бряг“ - терен в УПИ  I, кв. 320 и терен в УПИ I, кв. 322

В квартала по проект “Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“ са изградени двете площадки за разхождане на домашни любимци.

Площадка № 1 е разположена между бл. 107, бл. 109 и улица № 1.

Площадка №  2 е разположена между бл. 111,113 и улица № 1.

Площадките включват различни съоръжения за игра и свободно придвижване на животните. 

 

 

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на  „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ в Община Ловеч

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се уреждат предметът на дейност, управлението, структурата, численият състав, вътрешния трудов ред, организацията на работа, правата и задълженията на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ /ОЦИПБК/ към Община Ловеч с адрес: местност „Куртова бара“ с № 000155 по Картата на възстановената собственост на с. Лисец с ЕКАТТЕ 43829, община Ловеч с променено предназначение и застрояване.

Чл. 2 (1) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е бюджетна дейност на Община Ловеч;

(2) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет-Ловеч;

            (3) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ не е самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на  Община Ловеч, съобразно Закона за защита на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 41/10.12.2008 год. на Министерство на земеделието и храните, Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч, приета с Решение на Общински съвет и този правилник.               

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

Чл. 3. (1) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е основно звено за осъществяване на следните дейности:

1. Овладяване популацията на безстопанствените  кучета на територията на община Ловеч;

2. Ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания, пренасяни от кучетата.

            (2) Дейностите могат да се извършват съвместно с упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.

            (3) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ осъществява своята дейност в строго съответствие с европейското и национално законодателство.

Чл. 4. (1) Структурата на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е следната:

   

(2) Численият състав на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е 5 (пет) щатни бройки.

 • Управител – 1 бр.
 • Ветеринарен лекар – 1 бр.
 • Ловец – 1 бр.
 • Шофьор – 1 бр.
 • Пазач – 1 бр.

Чл. 5. Длъжностното и поименно щатно разписание се утвърждава от кмета на общината.

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 6. Имуществото на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е общинска собственост, съставляващо едноетажна масивна сграда със ЗП от 106,27 кв. м., състоящо се от 10 бр. боксове, 10 бр. дворчета, обслужващ двор, и за него се прилагат Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Чл. 7. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общински съвет - Ловеч бюджет на Община Ловеч в частта му за дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“, група „Други дейности по икономиката”, функция „Икономически дейности и услуги“ за съответната година и се отчитат по елементи съгласно Единната бюджетна класификация на разходите.

            (2) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, въз основа на мотивирано предложение от управителя на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“.

Чл. 8. Всички договори, които регламентират извършване на разход за осъществяване дейността на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се сключват от кмета на Община Ловеч.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 9. (1) „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се управлява от управител, определен след проведен конкурс по раздел IV от глава V на КТ, с който Кмета на Община Ловеч сключва трудов договор по трудово правоотношение.

            (2) Трудовите договори с персонала на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се сключват, изменят и прекратяват от Кмета на Община Ловеч съгласно разпоредбите на КТ и по предложение на управителя.

            (3) Длъжностните характеристики на персонала на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се изготвят от управителя и се утвърждават от кмета на община Ловеч.

Чл. 10. Община Ловеч организира и провежда периодични проверки и указва методическа помощ в дейността на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета.“

Чл. 11. (1) Управителят на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“:

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ в рамките на определените му правомощия и го представлява;
 2. Отговаря за спазването на вътрешния трудов ред, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на имуществото;
 3. Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните актове, регламентиращи организацията и управлението на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“;
 4. Отговаря за изготвянето и предоставянето на информация на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ за съставянето на Годишен план –график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ за целите за съставянето на общинския бюджет;
 5. Отговаря за подготовката на техническите задания за изготвяне на документация за обществени поръчки, съгласно компетенциите на дейността;
 6. Съгласува изпълнението на дейността с кмета на Община Ловеч или определен от него заместник-кмет;

            (2) Ветеринарният лекар на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“:

 1. Ръководи и контролира екипите за залавяне на безстопанствените кучета;
 2. Инструктира и осъществява контрол при приемане на заловените кучета в приюта;
 3. Осъществява лечението и манипулациите на животните в приюта и ежедневно следи за тяхното състояние;
 4. Осъществява контрол по отношение на използваните ветеринарномедицински препарати и контролира спазването на необходимите изисквания при престоя на животните в приюта и тяхното правилно хранене;
 5. Води изискуемите регистри, досиета, дневници, отчети, а също така заявява и съблюдава разходването на ветеринарномедицински препарати и храни;
 6. Ветеринарния лекар на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.

            (3) Ловецът и шофьорът на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ извършват залавянето на безстопанствени кучета по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание;

            (4) По време на дежурство пазачът на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ наблюдава наличните кучета в приюта, като се грижи за хигиената и тяхното изхранване.

Чл. 12. Работното време на „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ е от 08:00 до 17:00 ч., като допълнително се полага извънреден труд в почивни и празнични дни при спазване изискванията на Кодекса на труда и ЗМСМА.

Чл. 13. При извършване на дейностите по улавяне, транспортиране, обработка и полагането на грижи за безстопанствени кучета в приюта се прилагат хуманни методи и практики,  регламентирани от действащата нормативна уредба.

Чл. 14. Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени кучета трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

Чл. 15. Правилникът за организация на работа, подробно описващ реда и грижите за животните, поддръжката на съоръженията, хигиената, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, в съответствие с изискванията на Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерство на земеделието и храните се утвърждава от управителя на приюта след съгласуване с кмета на община Ловеч.

Чл. 16. В „Общински център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета“ се водят следните дневници и регистри: дневник „Заловени кучета“, дневник „Повторно заловени кучета“, дневник „Разход на храна“, дневници за дезинфекция на помещенията и на превозното средство, амбулаторен дневник, лекарствен регистър, книга за инструктаж, дневник за подадени сигнали.

IV. ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 17. Обработването на сигнали и жалби на граждани се осъществява по следния ред:

1. Сигнали и жалби се приемат лично на място, по телефон, писмено по пощата, писмено по електронна поща. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

2. При подаване на сигнала в дневника за подадени сигнали се записват имената на гражданина или организацията, телефон или адрес за обратна връзка.

3. Извършва се проверка от екипа на приюта, при необходимост съвместно с жалбоподателя, за подробно изясняване на фактическите обстоятелства и идентифициране на кучето.

4. Жалбите за куче/та/, участвало/и/ в инцидент с ухапване на човек или за агресивно поведение на куче, се обработват приоритетно, в рамките на 24 часа от подаване на сигнала.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът е утвърден от Кмета на Община Ловеч със Заповед № 1510/28.11.2014 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 12 от Устройствения правилник на Община Ловеч;

§ 2. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в това число и актовете на органите на местно самоуправление на територията на Община Ловеч.

Правилникът за устройството и дейността на ОЦИПБК може да изтеглите от ТУК

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч