Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Проект „Обединени за помощ в кризата можем повече – Превенция и защита от домашно насилие – прилагане и издаване на програми в помощ на пострадали лица и програми за извършители на домашно насилие в София, Ловеч, Троян и Тетевен“

  ПРОЕКТ „Обединени за помощ в кризата можем повече – Превенция и защита от домашно насилие – прилагане и издаване на програми в помощ на пострадали лица и програми за извършители на домашно насилие в София, Ловеч,…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

      ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА НАЕМ/ОБЕЗЩЕТЕНИЕ…

Съобщение до Николай Константинов Хаджимитов гр. София

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че са издадени следните заповеди на Кмета на Община Ловеч, касаещи собствеността върху имоти в м. „Липака“, в землището на гр. Ловеч, на наследниците…

Обявление за дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР за у.п.и. ХII-106 от кв. 9 по плана на с. Сливек, община Ловеч.

Относно: дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. ХII-106 от кв. 9 по плана на с. Сливек, община Ловеч.  

Обявление за дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона

Относно: дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона.

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“

    СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ   след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно…

Обявление за одобен проект за изменение на план за регулация (ПУП-ПР) по плана на с. Славяни, община Ловеч.

Относно: одобен проект за изменение на план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) VII-301 и у.п.и. VIII-301 от кв. 66 по плана на с. Славяни, община Ловеч.

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект от възложител „ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР“ ЕООД

Относно: внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. VII от кв. 64 по плана на с. Лисец.