Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Александрово, община Ловеч.

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация ПУП-ПР за у.п.и. ХVII-490 от кв. 4 по плана на с. Александрово, община Ловеч.

Обявление за одобрен проект на ПУП-ПРЗ по плана на новобразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43952.513.127 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на град Ловеч.