Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Абланица, община Ловеч

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация ПУП-ПР за у.п.и. V-244 от кв. 24 по плана на с. Абланица.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана с. Къкрина, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-481 от кв. 69 по плана на село Къкрина, община Ловеч, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40837.500.481 по Кадастралната карта на село Къкрина.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана с. Йоглав, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-313 и у.п.и. IV-313 от кв. 34 по плана на село Йоглав, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 34093.126.313 по кадастралната карта на с. Йоглав.