Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен проект за проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Гостиня, Община Ловеч

Относно: Проект за проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за у.п.и. VI-96 от кв. 24 по плана на с. Гостиня, общ. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Горан, Община Ловеч

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и IХ-288 от кв. 30 по плана на село Горан, община Ловеч.  

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и ХХVIII-425, кв. 9039 по плана на СИЗ, гр. Ловеч.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО АКТИВЕН ПАРТНЬОР В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ”

Кръглата маса ще се проведе на 21 януари (четвъртък) 2021 г. от 15.30 часа чрез онлайн платформата ZOOM.

ПОКАНА ЗА КОМУНИКАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: „ИНСТРУМЕНТИ, МЕХАНИЗМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ”

Събитието ще се проведе на 18 януари (понеделник) 2021 г. от 14.30 часа  чрез онлайн платформата ZOOM.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти и част от поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч.