Общинска администрация Ловеч / Република България
| EN
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2019 г.

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2019 Г.     Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане…

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) VII-301 и у.п.и. VIII-301 от кв. 66 по плана на с. Славяни

Възложители: Стефка С. Добревска, Иван С. Иванов и Станимир С. Иванов

Обявление за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч.