Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.510.116, попадащ в УПИ I от кв. 52 и УПИ I кв. 61 по плана на Ж.К. „Изгрев", зона „Гозница", гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват за ПИ 43952.510.116, попадащ в УПИ I от кв. 52 и УПИ I кв. 61 по плана на Ж.К. „Изгрев", зона „Гозница", гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II и УПИ III от кв. 31, УПИ I и УПИ II от кв. 62 и промяна на уличната регулация на кв. „Гозница", Ж.К. „Изгрев", гр. Ловеч

Относно: Разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 43952.510.124, УПИ I, II и УПИ III от кв. 31, УПИ I и УПИ II от кв. 62 и промяна на уличната регулация от осова…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и съставяне на ПУП-ПЗ за УПИ 1-80 и УПИ 111-79 от кв. 4 по плана на село Брестово, община Ловеч

Относно: Дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) и съставяне на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот…

НА 25 И 26 ЮНИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за членове ва Европейския парламент и за Народно събрание, ще се изплащат, както следва: На 25 и 26 юни 2024 година от 08.30 часа…

Обявление на военно окръжие II степен - Ловеч

Относно: обявени 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина

Съобщение за съставен Констативен акт, относно установен незаконно поставен преместваем обект „ ДЪРВЕН ФУРГОН”, разположен в УПИ II, кв. 9035 , между бл. 201 и бл. 202 кв. "Здравец", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Общинска администрация Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 в тридневен срок, считано от датата на съобщаването му, съгласно чл. 57а, ал. 2 от…

Съобщение за съставен Констативен акт, относно законността на поставени антипаркинг скоби, разположени в УПИ IV, кв. 158 по плана на кв. "Дикисана", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Ловеч, ул. „Търговска" №22, в З/три/ дневен срок, считан от датата на връчването му.  

Обявление за Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М

Кандидатите могат да подават оферти в срок до 16:00 ч. на 27.06.2024 г. в Центъра за информация и адмнистративно обслужване на гражданите в сградата на Община Ловеч.

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - сграда със застроена площ 30 кв. м, брой етажи 1, с предназначение: сграда за битови услуги

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.