Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. ХII-255 от кв. 95 по плана на село Александрово, община Ловеч

Относно: одобрено изменение на ПУП-ПРЗ а у.п.и. ХII-255 от кв. 95 по плана на село Александрово.

Съобщение за одобрен ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч

Относно: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара, обособени в у.п.и. I-3 в кадастрален район 68 и у.п.и. I-8 в кадастрален район 67 в местността „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч.…

Съобщение до Н. Р. Костова К. Р. Радев гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-238/02.02.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на Остатъчен общински фонд – Община Ловеч се възстановява правото на собственост…

Покана към парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за сформиране съставите на СИК в Община Ловеч за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Консултациите ще се проведат на 20.09.2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч.

„Седмица на отворените врати” за безплатни профилактични прегледи

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-ТРОЯН  обявява  „Седмица на отворените врати” за  БЕЗПЛАТНИ  ПРОФИЛАКТИЧНИ  ПРЕГЛЕДИ  ЗА  РИСК  ОТ ТУБЕРКУЛОЗА от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г.  Прегледите ще се провеждат  в  приемен…

Обявление за частично изменение на ОУП на гр. Ловеч и проект за изменнеие на ПУП-ПР за У.П.И. от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч

Относно: частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч на за ПИ 43952.511.140, ПИ 43952.511.195 и ПИ 43952.511.206, у.п.и. I, у.п.и XIV и у.п.и. III-206 от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч.