Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.995, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.995, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение относно премахване на гараж

Относно: 1 бр. гараж, разположен в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч, УПИ III, кв. 16а по плана на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „инж. Трифон Трифонов“, собственикът на който е…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г, ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 4 април 2023 година (вторник) от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Общественото обсъждане ще се проведе на 10 април 2023 година от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХIХ-363 и у.п.и. ХХ-813 от кв. 7 по плана на село Лисец, община Ловеч

Относно: разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХIХ-363 и у.п.и. ХХ-813 от кв. 7 по плана на село Лисец.