Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и Народно събрание, на 14.11.2021 г.

Възнагражденията ще се изплащат на 1 и 2 декември 2021 година от 08.30 часа до 16.30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43952.521.902, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. II-2424,2425 и III-2426 от кв. 213a по ПУП на гр. Ловеч, зона кв. Вароша

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. II-2424,2425 и III-2426 от кв. 213a по ПУП на гр. Ловеч, зона кв. Вароша.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ по плана с. Скобелево, Община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за у.п.и. I-138 и у.п.и. X -138 (поземлен имот с идентификатор 66799.84.138) от квартал 19 по плана с. Скобелево.

Обявление за издадено разрешение за изработване ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за трасе на отводнителен канал от промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч

Относно: ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за трасе на отводнителен канал от промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА....