Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

Във връзка с подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014-2020, по Процедура…

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Класиране на кандидатите за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от…

Обявление за изработване на ПУП-ПП за Електрозахранване на промишлени сгради в землището на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПП за Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот с идентификатор 43952.518.362 по кадастралната карта на град Ловеч в землище на град Ловеч.

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПРЗ по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч

ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 43952.513.127 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч.

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПЗ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на гр. Ловеч

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 43952.523.373 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на гр. Ловеч.

Обявлнеие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч

ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 43952.513.159 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч.