Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Изворче“, землище на гр. Ловеч

Относно: одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.525.58, местност „Изворче“, землище на гр. Ловеч.

Съобщение за одобрен проект изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: одобрен проект изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.83, местност „Синан тепе“, (ПИ) 43952.537.83, местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХV-572 от кв. 55 по плана на село Малиново, община Ловеч

Относно: издадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46396.350.572 по Кадастралната карта на село Малиново.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Полето-лагера“, по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.118, местност „Полето-лагера“, землище на гр. Ловеч.