Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.352, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.15, местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Образец на заявлението се получава…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Стратеш“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.556.41, местност „Стратеш“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Бабаковец“ по кадастралната карта на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.180.7, местност „Бабаковец“ по кадастралната карта на гр. Ловеч.