Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Констативен акт

КОНСТАТИВЕН АКТ № 10/28.06.2016 г. по чл. 224а, ал. 5 и чл.225а, ал.2 от ЗУТ На 20.04.2016 г., от 11.30 часа е извършен административен контрол по строителството на място от длъжностни лица при Община Ловеч на основание чл. 223, ал 2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Заповед № 563/29.03.2016 г. и Заповед № 570/30.03.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, във връзка с жалба вх. №70 00-451/13.04.2016 г., относно установяване законността на посочените в жалбата въздушни трасета, относно спазване на законовите изисквания на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №35/30.11.2012 г. „За правилата и нормите за проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура” от работна група в състав: