Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Анекс № BG03-ПС01-0009 от 01.09.2016 г. към сключено партньорско споразумение BG03-ПС01-68/11.12.2015 г. между Община Ловеч и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № 1690/26.10.2016 г. на Кмета на Община Ловеч.

 

            Община Ловеч обявява конкурс за:

Социален работник – 1,5 /една и половина/ щатна бройка – Община Ловеч с обхват на работата Община Ловеч и Община Троян;

Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността “Социален работник”
 • Образователна степен: „Средно образование“;
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 1 (една) година;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

 1. Умения и компетентности за заемане на длъжността “Социален работник”:
 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

 

 1.  Характер на работа
 1. Основни функции на длъжността “Социален работник”:
  1. 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Ловеч, Троян, Тетевен, а именно:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
  1. 2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
  2. 3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
  3. 4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
  4. 5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
  5. 6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
  6. 7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
  7. 8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
  8. 9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
  9. 10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
  10. 11. Участва при провеждане на екипни срещи.
  11. 12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
  12. 13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
  13. 14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурсът се провежда на два етапа:
  1. 1. Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. 
  2. 2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч, в която e включен представител на ДСП – Ловеч.
 3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
 4. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Кмета на общината, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
 5. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто.
 6. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжностите, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
 7. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление за участие конкурс за съответната длъжност /по образец/;
 2. Автобиография /по образец/;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Декларация по Закона за личните данни /по образец/;

 

 1. Място на изпълнение на длъжностите:
 1. Социален работник – 1,5 /една и половина/ щатна бройка – Община Ловеч с обхват на работата Община Ловеч и Община Троян;
 2. Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.

 

 1. Място и срок за подаване на документите

            Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник в стая 210 на Община Ловеч, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, за Конкурс за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ в срок от 28 октомври 2016 г. до 17.00 часа на 28 ноември 2016 г. включително.

            Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 068/688 200 и 068/688 236, на сайта на Община Ловеч http://www.lovech.bg/ и в стая 210 на Общинска администрация.

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.