Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Със заповед №772/27.04.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2016 г. от 15:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински терен – позиция К4, с площ 9 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 43952.514.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, находящ се до УПИ IX, кв. 46 по плана на гр. Ловеч, за разполагане на преместваем обект-витрина за сладолед, оказан в скица с виза №04-216/19.04.2016 г. на Община Ловеч, представляваща извадка от схемата за разполагане на преместваеми обекти-витрини за продажба на сладолед, находящи се в Централна градска част на гр. Ловеч.