Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0018-C01 от 10.01.2022 г., за реализацията на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за следните длъжности за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22 Управител – 1 щ. бр. Социален работник – 1 щ. бр. Медицинска сестра – 2 щ. бр. Трудотерапевт – 1 щ. бр. Санитар – 6 щ. бр. Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Управител – 1 щ. бр.

Образование – висше;

Образователна степен: бакалавър или магистър;

Професионално направление – „Социални дейности“, „Управление на здравните грижи“, „Психология“

Професионален опит (продължителност и вид): – минимум 3 години в сферата на социалните и/или медицинските услуги;

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми;

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги;

Познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи;

Умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на лицата с психични разстройства;

Умения за планиране, управление, координиране на служителите в екипа и представители на външни отговорни институции, своевременно изпълнение и отчитане на дейностите;

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Основни задължения на длъжността:

Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в Център за грижа за лица с психични разстройства. Определя целите на екипа от специалисти и координира общите действия за постигането им. Представлява услугата при установяване на връзки и поддържане на контакти.

 

2. Социален работник – 1 щ. бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Социални дейности, социална педагогика, социален мениджмънт

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към защита правата и интересите на потребителите;

Познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с лица с психични увреждания; способност да преговаря и да разрешава конфликти;

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други; умения за активно слушане, проявяване на емпатия;
Добри комуникативни умения;

Умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Основни задължения на длъжността: Отговаря за цялостната организация на ежедневието на потребителите в „Център за грижа за лица с психични разстройства“, индивидуалното планиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, организира комуникацията с работодатели, институции и организации.

 

3. Медицинска сестра – 2 щ. бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: професионален бакалавър

Област на висшето образование: здравни грижи

Професионално направление: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за самостоятелна работа и умения за работа в екип; Добри комуникативни умения;

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Основни задължения на длъжността: предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“. Основните дейности са свързани с грижа за здравето на целевата група, при осигуряване на безопасността на потребителя; контролира и консултира приема на лекарства, предписани от лекар; организира здравни беседи за целевата група; осигурява при нужда консултация с лекар; планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки от потребителите на Центъра; събира и предоставя здравна информация за потребителите на социалната услуга; участва в изготвянето на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите и актуализиране при необходимост; наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си; извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдени методики от Министерство на здравеопазването; изпълнява и други разпореждания на Управителя на услугата.

 

4. Трудотерапевт – 1 щ. бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Наличието на опит и/или работа с лица с увреждания, включително лица с психични разстройства ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения в приложните дейности (рисуване, плетене, шиене и др.), креативност; умения за общуване с лица с увреждания;

Умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на лица с психични разстройства, свързани със заеманата длъжност;

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Умения за самостоятелна работа и умения за работа в екип;

Добри комуникативни умения. Основни задължения на длъжността: организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на лицата с психични разстройства; изпълнява и други разпореждания на Управителя на услугата.

 

5. Санитар – 6 щ. бр.

Образование – минимална степен на завършено образование средно;

Професионален опит (продължителност и вид): – не се изисква;

Лични качества – инициативност; оперативност; желание и мотивация за работа с лица с психични разстройства.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Умения за самостоятелна работа и умения за работа в екип.

Основни задължения на длъжността: Осъществява дейности пряко свързани с обслужването на потребителите в Центъра, включващи поддържане на лична хигиена на потребителите; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; помощ при хранене и прием на течности; помощ при обличане, помощ при подреждане на лични вещи; пране и гладене на дрехите на потребителите; придружаване на потребителите при разходка и при дейности в свободното време. Поддържане на хигиена – почистване и дезинфекция на всички помещения и коридори на Центъра; оказва съдействие на медицинските сестри в услугата при работата им с потребителите; изпълнява и други разпореждания на Управителя на услугата.

 

6. Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква, но наличието на такъв е предимство.

Допълнителна квалификация: правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

Основни задължения на длъжността: поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

 

Място на изпълнение на длъжностите: „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

 

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);

2. Автобиография (по образец);

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (при наличие, за длъжностите, за които се изисква);

7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 20.04.2022 г. до 10.05.2022 г. включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: тел. 068/ 688 230 - Катя Колева-Михайлова – Ръководител проект

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);